بیمارستان  جم:
خیابان مطهری، خیابان فجر
تلفن  : 88820090
 
بیمارستان ساسان:
بلوار کشاورز
تلفن:  88965185
 
 
بیمارستان بهمن:
شهرک غرب، خیابان ایران زمین
تلفن : 82499000